Legislativa

Obecná ustanovení

Nákupní řád internetového e-shopu Knihy nezávislých autorů odpovídá zákonným předpisům pro provoz elektronických a zásilkových služeb. Základní právní normou platnou v České republice upravující provoz e-shopu je občanský zákoník ve znění novely č.367/2000 Sb. V kontaktech je uveden jako prodávající provozovatel e-shopu, fyzická osoba, František Brázdil, 664 31 Česká 297.  IČO: 46331085, neplátce DPH. Kupujícím je každý zákazník - spotřebitel, který pošle objednávku prostřednictvím uvedeného e-shopu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Fyzická osoba - podnikatel a právnické osoby se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská -  kupní smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující/odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky pro svou potřebu.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Od této doby vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami v okamžiku odeslání své objednávky a od uzavření kupní smlouvy je jimi vázán. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Odstoupení od smlouvy

I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Vrácena bude plná cena zboží bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.